แผนพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประเมินตนเองตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 443 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563  เรื่อง  แนวปฏิบัติ  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร กำหนดให้ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการประเมิน พบว่า ยังมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุง กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

วันที่:03 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 80

ข้อมูลโดย: admininternalaudit