ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

การปฏิบัติงานตรวจสอบได้รับวงเงินงบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

กลุ่มตรวจสอบภายในยังไม่มีการใช้งบประมาณ ในการพัฒนาบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.65) เนื่องจากสถานการณ์โควิด’2019 ได้ปรับรูปแบบการตรวจสอบโดยให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารมายัง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมเจ้าท่า และรับเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:03 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 84

ข้อมูลโดย: admininternalaudit