แผน-ผลการตรวจสอบภายในประจำปี

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ข้อ 13 (6) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนโดยส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในเดือนตุลาคม  นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงกับหน่วยรับตรวจ ได้แก่ ด้านกลยุทธ ด้านการเงิน การบัญชี ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการดำเนินงานและด้านการจัดการความรู้ เพื่อนำมาวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พร้อมประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณและกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

วันที่:30 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 198

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin