วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2553 กำหนดให้ กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:30 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 137

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่