คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุุ่มตรวจสอบภายใน จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน

วันที่:30 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 162

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin